Zpět na seznam novinek

PRAVIDLA SOUTĚŽE - VYBEREME ZVÍŘÁTKO ZE ZOO BRNO K ADOPCI

16.6.2016

FACEBOOKOVÁ SOUTĚŽ O VSTUPENKY DO ZOO S VAŘENÍM HRAVĚ

Vaření hravě v Brně 16.6.2016

 

Vaření hravě je kuchařská škola vaření pro děti a dospělé v Brně. Specializací jsou dlouhodobé kurzy vaření pro děti a dospělé a teambuldingy. Kurzy vedou profesionální šéfkuchaři a jsou zaměřené na tradiční českou a mezinárodní kuchyni. Škola disponuje plně vybaveným kuchařským studiem, se sídlem v dostupné městské části Brna – Židenicích s bezproblémovým parkováním.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo chce hlasovat za zvíře, které se mu nejvíc líbí, a projeví tak vůli je podpořit. Soutěž probíhá  měsíc (tj. od 16.6.2016 – 15.7.2016). Hlavní cenou je poukaz na rodinnou vstupenku do ZOO Brno (2 dospělí + 2–3 děti 3–15 let). Výhercem bude ten, kdo:

-  alespoň jednou hlasoval za fotku zvířete, které nakonec získá nejvíc like, pod obrázek na profilu Vaření hravě (nikoliv pod sdílený příspěvek),

- označí facebook profil Vaření hravě jako „To se mi líbí“

- a do komentáře pod příspěvek vloží aktivní označení alespoň jednoho přítele.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Označením fotografie „To se mi líbí“ vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Vaření hravě, s.r.o., Myslbekova 4486/26, 615 00 Brno – Židenice, Spisová značka C 89440 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 16.6.2016 – 15.7.2016 (dále jen „doba konání soutěže“). Do soutěže se může soutěžící zařadit nejpozději v 23:59 dne 15. července 2016.

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let, osoba mladší 18 let jen se souhlasem zákonného zástupce, která je registrována na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook profil a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Vítězný poukaz na vstupenky bude k vyzvednutí osobně ve Vaření hravě po osobní dohodě, po vylosování. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies )

Soutěžící musí sledovat facebook profil Vaření hravě.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže publikuje na svém Facebook profilu pomocí označení „To se mi líbí“ jedno z nominovaných zvířat, které budou uveřejněny na facebook profilu Vaření hravě. Do soutěže se započítává pouze kladné označení palec nahoru „To se mi líbí“, nikoliv další a ani negativní hlasy nebudou soutěžní. Platné jsou jenom hlasy pod obrázkem na profilu Vaření hravě, ne na sdílených obrázcích.   Do komentáře vloží aktivní označení minimálně jednoho ze svých přátel, který by mohl mít dle jeho subjektivního uvážení o soutěž také zájem. Pořadatelem určená osoba vylosuje z účastníků, kteří hlasovali za zvíře s nejvyšším počtem hlasů jednoho, který se stane vítězem poukazu na rodinné vstupné do ZOO Brno. Cílem soutěže je vybrat jedno zvíře z nominovaných pěti – velbloud, pavián, zebra, rys, leguán, které Vaření hravě finančně podpoří po dobu jednoho roku.

Každý Soutěžící může dát hlas libovolnému počtu zvířat, vítěz se ale určí ze skupiny soutěžících pod zvířátkem, které získalo nejvíc „Like!“

 VÝHRA A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Hlavní cenou je poukaz na rodinnou vstupenku do ZOO Brno(2 dospělí + 2–3 děti 3–15 let) . Termín vstupu si výherce určí dle svého uvážení. Výherce bude oznámen na Facebook profilu Vaření hravě statusem publikovaném do týdne po finálním vyhodnocení po skončení soutěže a bude vyzván k vyzvednutí vstupenky ve studiu Vaření hravě.  Pokud do sedmi dnů nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 pís. an) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující. Soutěžící účastnící se soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebook profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebook účet, podezření z nákupu „Líbí se mi“). Pořadatel soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebook profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebook profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Soutěžící souhlasí se zveřejněním a s použitím fotografií nebo videí jeho osoby a se zveřejněním jeho jména a příjmení v případě, že se stane výhercem, a to na internetových stránkách a na sociálních sítích Vaření hravě (Instagram, Facebook a Twitter).

Soutěžící odpovídá za to, že jeho příspěvky pod soutěžní obrázky na profilu Vaření hravě splňují podmínky pro zveřejnění na síti Facebook, zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Soutěžící odpovídá za to, že uveřejněním příspěvků v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit, změnit či ukončit. Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže ani za škodu, kterou může výhra způsobit výherci či třetím osobám ani za průběh doručování výher.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani ji nelze vymáhat soudně.

V Brně dne 16. 6. 2016