Zpracování osobních údajů

Vážení klienti školy vaření,

vážíme si spokojených zákazníků a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je ALWALKERIA s. r. o., Vaření hravě, se sídlem Mlýnská 13, Brno 602 00, IČO 04737377, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91653.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Shromažďujeme a zpracováváme tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Pokud zpracováváme osobní údaje dětí, jedná se o jméno, příjmení, adresa.

K jakým účelům osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů nedokážeme požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a adresa, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku služeb – kurzy vaření.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a my disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu jsme povinní osobní údaje poskytnout nebo předat?

Osobní údaje jsme povinni poskytnout státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv naší společnosti.

Můžeme pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytujeme my. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží – například prodej kuchařek – odeslání poštou.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo napřístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo napřenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovatopravu osobních údajů. Můžete požádat ovýmaz osobních údajů, popř.omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresuinfo@varenihrave.cz .

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracovánívznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit zde: info@varenihrave.cz .

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když nám poskytuje některé osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Na další úspěšnou spolupráci se těší

Klára Procházková a kolektiv Vaření hravě